Drukowanie do pdf program


drukowanie do pdf program

Dodano moliwo wprowadzenia wspórzdnych geograficznych.
Dodano take moliwo przejcia do edycji danych wybranego zwizku.
Dodano moliwo ograniczenia danych do wybranego widoku drzewa.W nastpnej kolejnoci dojd faktury irlandzkie i gta save games vice city niemieckie.Dodano w ustawieniach programu opcj, której wczenie spowoduje, e lista nie bdzie zawieraa the secret pdf arabic domylnych wartoci.Zmieniono sposób zapisu struktury drzewa przodków do pliku html.Nowy system wyszukiwania faktur, danych i towarów system poka/ukryj nabywcy, towary mog by niewidoczni, przez co program jest bardziej przejrzysty drukowanie kopert dla faktur z archiwum ulepszony system pobierania danych firm z bazy GUS przycisk kódki blokujcy dat wystawienia dokumentu pastelowe kolory w aktywnych polach.Dodano take kart Zdjcia grupowe, która wywietla list zdj grupowych, na których dana osoba wystpuje.
dodano nowe pola edycyjne dla formularza osoby: Tytu Przyrostek Narodowo Wyznanie Ceremonia religijna - pole wyboru Data pogrzebu Miejsce pogrzebu Data pochówku Forma - pole wyboru - przeniesiono pole notatki na formularz osoby - dopasowano arkusze genealogiczne do nowych pól - w nazwie pliku.
Dziki modernizacji mona.
Funkcja automatycznie zwiksza wysoko ramek osób jeeli teksty opisów s za dugie.Wprowadzona warto wyszukiwana jest jednoczenie w polu nazwisko i nazwisko rodowe.Podzielono obiekty wedug typu.Uaktywniono brakujce linki do wiadków zwizku.Dodano moliwo zamiany wartoci atrybutów wasnych uytkownika Atrybut pockie ninja 2 social hack mac #1-#4 oraz ich nazw.Jeeli dla listy osób ustawiony zostanie widok Kafelki to przy nastpnym uruchomieniu programu wczony bdzie ten widok.Dane zwizku rozszerzono o dane dotyczce lubu kocielnego oraz o informacj o zarczynach.Drzewo przodków: Janina Nowak.Poprawiono bd, który powodowa, e w wyeksportowanym pliku PDF widoku drzewa niektóre teksty nachodziy na siebie.


Sitemap