Kalkulator odsetek podatkowych w 2014


kalkulator odsetek podatkowych w 2014

Wskazówka: kalendarz uwzgldnia ilo dni w poszczególnych miesicach, wybór dat dokonaj wic w kolejnoci: rok, miesic, dzie.
O minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz.
Wybierz rodzaj zobowizania: Zobowizania podatkoweZobowizania gospodarczeZobowizania umowne, termin patnoci zobowizania:, dzie uregulowania zobowizania:, podaj kwot: Oprocentowanie : Wane informacje: Odsetki w skali roku obliczane s wg nastpujcego wzoru: O (W defying pack law pdf x D x r) / 365 gdzie: O - kwota odsetek.
Ordynacja podatkowa - Dziennik Ustaw Rok 2015 poz.Kalkulator odsetek od zalegoci podatkowych - instrukcja.Kalkulator umoliwia wyliczenie stawek odsetek wedug stawki podstawowej, obnionej i podwyszonej, a take wysoko opaty prolongacyjnej.52a, odsetki za zwok naliczane s od dnia pobrania wynagrodzenia.Przepis 1 stosuje si równie do nieuregulowanych w terminie zaliczek na southwest rapid rewards promo code enrollment podatek w czci przekraczajcej wysoko podatku nalenego za okres rozliczeniowy.54, naliczane s odsetki za zwok.
63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym art.
Przykad, podatnik powinien wpaci podatek VAT za grudzie 2013.
Odsetki za zwok nalicza podatnik, patnik, inkasent, nastpca prawny lub osoba trzecia odpowiadajca za zalegoci podatkowe, z zastrzeeniem art.Organ podatkowy wydaje decyzj, w której okrela wysoko zalegoci podatkowej.W wysokoci 1 200 z do dnia 25 stycznia 2014 roku (wcznie).Oblicz wysoko odsetek od zalegoci podatkowych - z uwzgldnieniem stawki podstawowej i obnionej.W przypadku, o którym mowa w 1 pkt 1, kwoty podlegajce zwrotowi traktuje si jako zalegoci podatkowe.Przykad: Termin zapaty podatku upywa 20 listopada.Wpaty natomiast dokona w dniu 24 kwietnia 2014 roku.Od zalegoci podatkowych, z zastrzeeniem art.


Sitemap