Your uninstaller 2012 full crack mf


your uninstaller 2012 full crack mf

Iu này giúp tit kim dung lng lãng phí không cn thit trên cng.
The full purchase price.99.
Revo Uninstaller Pro has a search option that will find installed applications just by typing the first few letters of the program name.Chc nng Duplicate files cho phép phn mm quét lit kê nhng file có ni dung ging nhau trên cng, t ó bn có th xóa bt i và ch gi li 1 file duy nht.Browsers Cleaner: clear Internet browser history.Overall Revo Uninstaller is a deep cleaning uninstallation tool that accomplishes a great deal more than just removing the surface debris of a program, it can delve deep into the Registry and clean out hard to reach remnants magi the kingdom of magic episode 23 subtitle indonesia of programs.Wylij, zapisz si do newslettera, podaj swój adres e-mail, na który przelemy link aktywacyjny: Zamknij, wylij.Mt trong nhng tính nng ni bt và hu ích nht trên Advanced Uninstall Pro ó là tính nng Live file Compression, cho phép nén d liu trên cng tit kim dung lng.Editors' note: This is a review of the trial version of Your Uninstaller.5.2014.03.Chc nng Registry backup restore s cho phép to sao lu và khôi phc khóa registry ca h thng.Lu : Do Advanced Uninstall Pro cung cp khá nhiu chc nng khác nhau, mà mt vài chc nng trong ó không thc s cn thit hoc quá phc tp so vi ngi dùng ph thông, do vy bài vit di ây ch tp trung.Vi nhng chc nng này chc hn s khin cho h thng ca bn hot ng mt mà và nh nhàng hn so vi trc.Advanced Uninstaller Pro mang n cho ngi dùng.
Unrecoverable Delete: erase permanently files and folders.
Nhng file/th mc ã c nén bi phn mm s xut hin di dng tên file màu xanh.Các hiu ng chuyn i t ca ca s chc nng này sang ca s khác trên phn mm cng mt, tng t nh hiu ng trên Windows.Tùy vào loi trình duyt bn ang s dng cng nh mun can thip vào phn nào trên trình duyt la chn công c phù hp và thc hin theo các bc yêu cu hin ra sau.Nhóm chc nng Report trên phn mm cho.Iu này s giúp cho h thng hot ng mt mà hn, tránh tình trng ì ch hoc máy b treo, cng nh tng tc phn hi, tc khi ng ca h thngLu : sau khi thc hin chc nng ti u registry, phn.These include Empty Gone, which lets you eliminate empty folders and invalid shortcuts to save space and increase operating efficiency.
Sitemap